KARTET Exam result announced

 ಹೆಡಿಂಗ್: KARTET Exam result announced ಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರ: ವೃತ್ತಾಕಾರ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ ಯಾವ ಇಲಾಖೆ: ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ: ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಳ: ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ: 2020 ಮಾಹಿತಿ ಅವಧಿ: ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯ ಉದ್ದೇಶ: ಉದ್ಯೋಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವರೂಪ: ಜೆಪಿಜೆ ಮಾಹಿತಿ ಗಾತ್ರ: 672 ಕೆಬಿ […]

Last Minute reading study materials

  ಹೆಡಿಂಗ್:Last Minute reading study materials ಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರ: ವೃತ್ತಾಕಾರ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ ಯಾವ ಇಲಾಖೆ: ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ: ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಳ: ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ: 2020 ಮಾಹಿತಿ ಅವಧಿ: ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯ ಉದ್ದೇಶ: ಉದ್ಯೋಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವರೂಪ: ಜೆಪಿಜೆ ಮಾಹಿತಿ ಗಾತ್ರ: […]